BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen

De officiële beoordelingsrichtlijn m.b.t. materiaal ongebonden bouwsystemen voor het vervaardigen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen is BRL 0905-1.

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbeidingen en/of woongebouwen

De officiële beoordelingsrichtlijn m.b.t. materiaal ongebonden bouwsystemen voor het vervaardigen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen is BRL 0905-1. Daaronder worden verstaan woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen die ten opzichte van de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit voldoen aan een verhoogd niveau van de thermische isolatie. In BRL 0905-1 zijn bovendien aanvullende (private) comfort/installatie-eisen opgenomen. Producenten van dergelijke bouwsystemen die zich hebben laten certificeren op basis van BRL 0905-1 zijn in het bezit van het corresponderende KOMO-attest of KOMO attest-met-productcertificaat. Wilt u een bouwsysteem voor het vervaardigen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen laten certificeren? SKH in Wageningen is de gespecialiseerde certificatie-instelling en helpt u graag verder.

Geborgde kwaliteit op grond van BRL 0905-1

Aantoonbaar voldoen aan geldende private en publieke kwaliteitseisen wordt steeds belangrijker in de bouw. De voorgenomen stelselherziening (Wetsontwerp kwaliteitsborging voor het bouwen) maakt dat alleen maar urgenter. Producenten van bouwsysteem voor het vervaardigen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen die voldoen aan BRL 0905-1 maken hun kwaliteiten bij voorbaat aantoonbaar en kunnen in belangrijke mate op externe kwaliteitsborgingskosten besparen. Bovendien geven zij hun afnemers de zekerheid van KOMO op basis van beoordelingsrichtlijn BRL0905-1.

BRL 0905-1: enkele achtergronden

BRL 0905-1 betreft enerzijds verschillende gebouwtypen met (per gebouwtype) afzonderlijke prestatie-eisen, en anderzijds (per producent) afzonderlijke, al dan niet complete bouwsystemen met verschillend materiaalgebruik. Compleet in die zin dat álle onderdelen, zoals bijv. trappen en installaties etc., van het totale bouwwerk onder de BRL 0905-1 vallen en dus álle van toepassing zijnde prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten worden beschouwd. Het komt echter zelden voor dat een bouwsysteem van een certificaathouder álle onderdelen van een bouwwerk omvat. Daarbij komt ook nog het feit dat verschillende bouwsystemen elk hun eigen ‘systeemontwerp’ en materiaalgebruik hebben. In het ene bouwsysteem kan een bepaald bouwonderdeel of installatie wél aanwezig zijn en in een ander bouwsysteem ontbreken (en omgekeerd). Voor beide situaties biedt de BRL 0905-1 (materiaal ongebonden bouwsystemen voor het vervaardigen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen) flexibiliteit ten behoeve van de attestering en dat wordt met een facultatieve (maar correcte) keuze van prestatie-eisen gefaciliteerd, hetgeen in de kwaliteitsverklaring tot uiting komt.