Werkwijze

SKH certificeert producten, processen en personen voor bedrijven en organisaties in diverse sectoren. De nadruk ligt hierbij op industrieën waarbinnen het bio-based materiaal hout wordt verwerkt en hun toeleverende partijen.

Werkwijze

We voeren onze werkzaamheden uit in navolging van onze missie, visie en ambitie én met focus op de volgende key words:

Gedegen kennis

SKH voert uitsluitend certificeringen uit op die vakgebieden waar het brede en diepe materiekennis van in huis heeft. Dat resulteert in certificeringstrajecten met aandacht en klantfocus, met toewijding en expertise.

Community-thinking

SKH investeert in blijvende relaties en ziet haar klanten als waardevolle partners. De belangen binnen de community lopen synchroon: meer gebruik van verantwoord hout en meer kwaliteit in de toepassing van hout. En SKH doet er alles aan om in samenwerkingsverband deze community optimaal te kunnen bedienen en voorzien van informatie.

Samen groeien

SKH denkt pro-actief mee met opdrachtgevers, waardoor producten, processen en personen niet alleen een certificaat verwerven, maar ook materieel groeien in relevantie en potentie.

Onpartijdigheid & onafhankelijkheid

Het management en de directie van SKH verklaren hierbij dat voor een betrouwbaar en transparant certificatieproces het van wezenlijk belang is dat betrokkenen onafhankelijk/onpartijdig zijn van de bedrijven die certificatie wensen.

Daarom zorgen organisatorische maatregelen er voor dat SKH de activiteiten die SKH aanbiedt geen aanleiding kunnen geven tot belangenverstrengeling. Daartoe wordt er continu aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden en of die aanleiding kunnen geven tot verstrengeling van belangen. Volgens interne afspraken zal iedere situatie beoordeeld worden en indien relevant zullen er passende maatregelen worden getroffen. Jaarlijks wordt het College van Deskundigen geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van die onafhankelijkheid/onpartijdigheid en het College doet hierover bindende uitspraken.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

SKH verricht vrijwillig werkzaamheden onder accreditatie, waarvoor jaarlijks controle door de Raad voor Accreditatie wordt uitgevoerd. Mocht een regeling niet onder accreditatie vallen dan kiest SKH ervoor om toch de algemene procedures zoals deze er zijn voor geaccrediteerde werkzaamheden, bijvoorbeeld de waarborging van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, vrijwaring van druk, overbekendheid en klachtafhandeling te volgen. Hiermee is een onafhankelijk oog op deze zaken gewaarborgd.

SKH kent een governance structuur met een directeur en bestuurder van de SKH organisatie en middels de eigendomsverhouding hebben commissarissen van de stichting een toezichthoudende functie. De taken, verantwoordelijkheden en het handelen van de directeur bestuurder zijn niet anders als dit gaat om zaken die het openbaar gezag wel of niet raken.

SKH zal passende maatregelen nemen als derden de indruk wekken dat de onafhankelijkheid /onpartijdigheid van SKH ter discussie staat.

Auditproces

In het proces van certificatie of controle van de certificatie-eisen gebruiken de SKH-auditoren de relevante controletechnieken verzameld in de term ‘audit’. Hierbij zal de auditor het bedrijf/organisatie /afdeling toetsen aan de gestelde eisen. Bij het niet voldoen wordt er een afwijking geschreven. De gecontroleerde partij dient dan overeenkomstig de spelregels van het schema de non-conformiteit op te heffen.

De bevindingen worden vastgelegd in een rapport, op basis waarvan het certificaat wordt verstrekt, geweigerd, gehandhaafd, vernieuwd, geschorst, hersteld of ingetrokken. Welke situatie voor u van toepassing is, krijgt u te horen van de auditor.

Het gebruik van de naam ‘SKH’, het SKH-logo of certificatielogo’s van SKH

Het verwijzen naar SKH door het noemen van de naam of gebruik SKH-logo op de website is toegestaan. De eisen voor het gebruik van de certificatielogo’s van SKH staan in de betreffende certificatieregeling en in het Reglement voor Certificatie te vinden onder Documentatie.

Waar opereert SKH?

Voor productcertificatie gericht op de Nederlandse markt, voor CE-CPR certificatie gericht op Europa bezoekt SKH bedrijven in alle landen van de wereld. Dit onder de voorwaarde dat het land veilig is om te bezoeken. Managementcertificatie vindt voornamelijk plaats bij in Nederland gevestigde bedrijven.