Onpartijdigheid / onafhankelijkheid

Het management en de directie van SKH verklaren hierbij dat voor een betrouwbaar en transparant certificatieproces het van wezenlijk belang is dat betrokkenen onafhankelijk/onpartijdig zijn van de bedrijven die certificatie wensen.

Onpartijdigheid / onafhankelijkheid

Daarom zorgen organisatorische maatregelen er voor dat SKH de activiteiten die SKH aanbiedt geen aanleiding kunnen geven tot belangenverstrengeling. Daartoe wordt er continu aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden en of die aanleiding kunnen geven tot verstrengeling van belangen. Volgens interne afspraken zal iedere situatie beoordeeld worden en indien relevant zullen er passende maatregelen worden getroffen. Jaarlijks wordt het College van Deskundigen geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van die onafhankelijkheid/onpartijdigheid en het College doet hierover bindende uitspraken.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

SKH verricht vrijwillig werkzaamheden onder accreditatie, waarvoor jaarlijks controle door de Raad voor Accreditatie wordt uitgevoerd. Mocht een regeling niet onder accreditatie vallen dan kiest SKH ervoor om toch de algemene procedures zoals deze er zijn voor geaccrediteerde werkzaamheden, bijvoorbeeld de waarborging van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, vrijwaring van druk, overbekendheid en klachtafhandeling te volgen. Hiermee is een onafhankelijk oog op deze zaken gewaarborgd.

SKH kent een governance structuur met een directeur en bestuurder van de SKH organisatie en middels de eigendomsverhouding hebben commissarissen van de stichting een toezichthoudende functie. De taken, verantwoordelijkheden en het handelen van de directeur bestuurder zijn niet anders als dit gaat om zaken die het openbaar gezag wel of niet raken.

SKH zal passende maatregelen nemen als derden de indruk wekken dat de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van SKH ter discussie staat.

Independence / Impartiality

The management and the board of SKH hereby declare that it is crucial for a reliable and transparent certification process that the stakeholders are independent of the companies applying for a certification.

Organisational measures ensure that the activities offered by SKH cannot result in conflicts of interest. Continuous attention is paid to changed circumstances which can result in a potential conflict of interests. According to internal agreements, each situation will be assessed and relevant measures will be taken if necessary. The Board of Experts will be informed annually about the developments concerning this independence/impartiality and express binding opinions.

The primary activity of SKH is issuing certificates to applicants who meet the set requirements. The income from issuing certificates is the source of SKH’s turnover.

SKH will take appropriate measures when third parties challenge the independence/impartiality of SKH.