11 juni 2015
Nieuws

SKH introduceert Qex-keurmerk voor stofafzuiginstallaties

Door de toenemende vraag en behoefte voor een keurmerk vanuit andere industrieën zoals kunststof, papier, veevoeder, metaal, voedingsmiddelen industrie, dekte het KH-keurmerk niet langer volledig de lading. Aanpassing van de regeling was noodzakelijk. Mede door de afzet van installaties naar het buitenland is er voor het keurmerk tevens gekozen voor een internationale benaming en het oude vanaf 3 juni vervangen door het Qex-Keurmerk, dat staat voor Quality Extraction Systems.

Het nieuwe Qex-keurmerk verzekert de koper ervan dat een nieuwe installatie verifieerbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals onder andere de Machinerichtlijn, de ATEX wetgeving, indien van toepassing, en de eisen op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek. Vorig jaar is binnen deze certificatieregeling ook de mogelijkheid opgenomen om bestaande, reeds in gebruik zijnde stofafzuiginstallaties, van het KH-Keurmerk te voorzien, indien deze installaties voldoen aan de door SKH voor deze regeling opgestelde inspectielijst.

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van een door het Bestuur van SKH bindend verklaarde beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Vertegenwoordigers van verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH, FLS en de Metaalunie deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd. Daarnaast worden door SKH periodieke controles uitgeoefend op opgeleverde en gecertificeerde bestaande installaties, waarbij wordt beoordeeld of deze passend zijn binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het desbetreffende bedrijf. Een sterk argument om zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.