Privacy statement SKH B.V.

Privacy statement SKH B.V.

placeholder

Privacy statement SKH B.V.

SKH B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoons-/bedrijfs-/certificaat gegevens. Onder persoons-/bedrijfs-/certificaat gegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot uw organisatie, bijvoorbeeld een naam, adres, gegevens contactpersonen of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Verwerking gegevens

SKH B.V. verwerkt (persoons-/bedrijfs-/certificaat) gegevens in het kader van de certificatie-regeling en de daarbij horende richtlijnen/wetgeving. SKH B.V. verklaart dat haar database effectief en in overeenstemming is met geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van onze taken kan met zich meebrengen dat SKH B.V. gegevens deelt met andere organisaties. In het kader van de uitvoering van taken verstrekt SKH B.V. uw gegevens alleen aan licentieverstrekkers, beheerders/eigenaren van regelingen.

Informatie over gegevensverwerking

SKH B.V. informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken richting andere organisaties dan hierboven genoemd.

Beveiliging (persoons-/bedrijfs-/certificaat) gegevens

SKH B.V. zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn (persoons-/bedrijfs-/certificaat)

gegevens

SKH B.V. bewaart uw gegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij mail@skh.nl

  • U wilt weten welke gegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw gegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt gegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk vanwege wetgeving of regeling/richtlijn) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw gegevens beperkt verwerken (niet altijd mogelijk) (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Contact

Voor vragen over de invoering van de AVG bij SKH B.V. kunt u terecht bij mail@skh.nl.

Voor algemene vragen over de privacybescherming binnen bij de functionaris gegevens bescherming (p.kipp@skh.nl).

Aldus verklaart door functionaris gegevensbescherming, Wageningen 16-05-2018

P.A. Kipp


Privacy statement SKH B.V.

SKH B.V. handles your personal/corporate/certificate data with care. By personal/corporate/certificate data we mean the information that can be traced back to your organisation, for example a name, address, contact details or an e-mail address.

The protection of this data is regulated by the General Data Protection Regulation (GDPR). This regulation helps protect citizens’ privacy and also applies to personal data collected over the internet.

Data processing

SKH B.V. processes (personal/company/certificate) data in the context of the certification scheme and the associated guidelines/legislation. SKH B.V. declares that its database is effective and in accordance with applicable legal requirements and guidelines.

Data exchange

The performance of our duties may involve SKH B.V. sharing data with other organisations. As part of the performance of tasks, SKH B.V. only provides your data to licensors, scheme administrators/owners.

Information on data processing

In principle, SKH B.V. will inform you if it is going to process data about you towards organisations other than those listed above.

Security (personal/corporate/certificate) data

SKH B.V. ensures appropriate security of your data in its possession, in line with the applicable legal requirements and guidelines.

Retention period (personal/corporate/certificate)

data

SKH B.V. will not retain your data that it processes for longer than is necessary for the purpose of data processing or required under the Archive Act.

Your rights

You can make a request to mail@skh.nl in the following situations

–     You want to know what data we process about you (Article 15 AVG).

–     You want your data amended (Article 16 AVG).

–     You want data deleted (not always possible due to legislation or regulation/directive) (Article 17 AVG).

–     You want us to process your data in a limited way (not always possible) (article 18 AVG).

–     You want to object (Article 21 AVG).

Contact

For questions about the implementation of the AVG at SKH B.V., please contact mail@skh.nl.

For general questions about privacy protection in with the data protection officer (p.kipp@skh.nl).

Thus declared by data protection officer, Wageningen 16-05-2018

P.A. Kipp