(on)aangekondigde controle bezoeken/audits en audits op afstand

In een aantal door SKH uitgevoerde certificatieregelingen wordt gesproken over het verrichten van onaangekondigde controle bezoeken/audits.

Vanwege corona hebben deze bezoeken vanaf maart 2020 niet altijd onaangekondigd plaats kunnen vinden en veelal ook op afstand. Hier is steeds beleidsmatig over beslist en dit heeft steeds plaatsgevonden in overeenstemming met de eisen van de regelingen en is steeds via een “pop-up” screen gecommuniceerd op de website van SKH en afgestemd met het CvD van SKH.

Voor de door SKH beheerde regelingen geldt dat het College van Deskundigen generiek heeft herhaald wat eerder werd besloten over de alternatieven voor onaangekondigde bezoeken en auditen op afstand. Dit is op 18 juni 2021 bevestigd:

  • Auditen op afstand kan op zichzelf plaatsvinden en dit kan in de toekomst wellicht deel van de audit invulling gaan zijn. De nu soms extra ingevoerde testen van produkten is daarbij van belang maar ook het fysiek bezoeken van de produktielocaties blijft belangrijk. Als reguliere invulling, dus zonder een reden als corona, is alleen op afstand auditen, soms in combinatie met extra ingevoerde testen, geen optie voor het CvD.

  • De audits op afstand vinden per definitie , vanwege de vorm, niet onaangekondigd plaats. Het CvD heeft geen bezwaar tegen het feit dat audits op afstand, op momenten als onder 1 verwoord, niet onaangekondigd plaatsvinden. Het CvD roept SKH wel op om steeds zo snel als mogelijk weer fysiek te auditen.